دوره اول شماره ۲ زمستان ۱۴۰۰

مطالعه نقش و جایگاهِ عالمِ خیال در جمال شناسیِ شیخ شهاب الدّین سهروردی

محمّدرضا عزیزی دانشجویِ دکترایِ تخصّصیِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدِ علوم و تحقیقات تهران، ایران. دکتر پویا سرایی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران. چکیده در اندیشه سهروردی، واژه زيبايي به حُسن تعبير می شود كه به جمال و كمال اشاره دارد، پس …

بیشتر بخوانید »

مطالعه روانکاوانه سوژه معصوم در سینمایِ آندری تارکوفسکی (مطالعه موردی: کودکی ایوان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان بهنام ترابی  علی عباسی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه،دانشگاه شهید بهشتی تهران،ایران چکیده سینمایِ آندری تارکوفسکی همواره سینمایِ یتیمان است، سینمای ِکودکان معصوم و انسان هایِ ستم دیده ای که …

بیشتر بخوانید »