دوره و شماره: دوره دوم، شماره 5، پاییز ۱۴۰۱

1.شناسه و فهرست

مطالب عمومی   اصل مقاله

2.مطالعه الگوی سفر قهرمان در سینمای احمدرضا معتمدی بر اساس آرای جوزف کمپل
(مطالعه موردی فیلم زشت و زیبا)

بهنام ترابی, مینو خانی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

3.چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی‌شناختیِ موسیقی ایران

پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

4.نقد روانکاوانه بهمن محصص با تکیه بر رساله روانکاوی لئوناردو داوینچی

غزل حیدری، کامبیز موسوی اقدم

مشاهده مقاله   اصل مقاله

5.بسط اندیشه‌های پدیدارشناسانه رومن اینگاردن توسط ولفگانگ آیزر در زیبایی‌شناسی دریافت

محمدامین خلیلیان

مشاهده مقاله  اصل مقاله

6.مطالعه مفهوم «هنر سنّتی» با گذر از دیدگاه های برخی از سنت گرایان

محمدرضا عزیزی،عبدالرضا کاظمی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

7.مطالعه تطبیقی آرای سنت‌گرایان و تاریخی‌اندیشان در تبیین فضا و ترکیب‌بندی در نقّاشی‌ ایرانی

علی ترقی جاه،طاهر رضازاده