بایگانی/آرشیو برچسب ها : تبیین حیات موسیقیایی عصر صفوی به روایت متون و سفرنامه های سیاحان اروپایی

تبیین حیات موسیقیایی عصر صفوی به روایت متون و سفرنامه های سیاحان اروپایی

تاریخ دریافت: ۰۸/0۶/1401 – تاریخ پذیرش: ۱5/۱۰/1401 آیدین پارسایی­ راد* کارشناسی­ارشد ناپیوسته پژوهش هنر، مؤسسة آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی مارلیک، نوشهر، ایران. بهمن سلطان ­احمدی** دانشجوی دکترای معماری، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ­مرکزی، تهران، ایران. آیدا پارسایی­ راد*** کارشناسی ­ارشد ناپیوسته صنایع ­دستی، دانشکده …

بیشتر بخوانید »