دوره و شماره: دوره دوم، شماره 6، زمستان 1401

 

1.شناسه و فهرست

مطلب عمومی   اصل مقاله

2.مطالعه موسیقی سنتی ایران در دیدگاه های برخی از فلاسفه و عُرفای ایرانی-اسلامی

محمدرضا عزیزی – عبدالرضا کاظمی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

3. بررسی تأثیر دیرند ضرب در به کارگیری انواع میزان­نما

پریسا مهرعلی زاده – فرشاد شیخی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

4.تحلیل وجوه مقبولیت نقد تأثریِ پرویز دوایی؛ مطالعة موردی نقد سیری در سرگیجه

عطیه مشاهری فرد – محمد ویسی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

5.تحلیل کهن الگویی انیمیشن «در این گوشه دنیا» براساس دیدگاه «فرایند فردیت» یونگ

حنانه یعقوبی – نیّر طهوری

مشاهده مقاله  اصل مقاله

6.مطالعة سویه‌های جامعه‌شناسانة قدرت در نمایش روحوضی از منظر میشل فوکو

ترانه رحیمی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

7.سیاست خُنیاگری شاهان عصر صفوی در ارتباط با موسیقی بزمی

آیدین پارسایی راد – بهمن سلطان احمدی – آیدا پارسایی راد

مشاهده مقاله   اصل مقاله

8.تطبیق ماهیت سینما و دمیورژ با تأکید بر آرای افلاطون

محمد شکری – مهدی قدیانی – بهزاد اسدی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

9. هنرهای نمایش و محدودیت به¬عنوان محرک و انگیزه

یون مارکیو آگا

مترجم و گردآورنده: شاهرخ امیریان دوست – مصطفی انور

مشاهده مقاله   اصل مقاله

10.تأملی بر تجربة موسیقایی همچون یک تجربة وجودی؛ یک چرخش هستی¬شناختی

فردریک پیو، اویویند وارکوی

مترجم و گردآورنده: محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله  اصل مقاله

11. هنگامی که نور فرارسید: حماسة گیلگمش

مارک جارمن

مترجم: پریا درویش پوریان

مشاهده مقاله   اصل مقاله

12.توسعه دستورالعمل‌های طراحی مبتنی بر گشتالت برای نمایشگرهای چند حسی

کیت نسبیت

مترجم: امیرحسین بالا زاده

مشاهده مقاله     اصل مقاله

13.جستاری در مبانی رویکرد تحلیلی در نشانه شناسی موسیقی

پویا سرایی

مشاهده مقاله     اصل مقاله