فرآیند پذیرش مقالات

مقالات مرتبط با رویکرد فصلنامه پس از بررسی اولیه در کمیتۀ تخصصی چنانچه در چهارچوب حوزۀ مورد نظر طبق رویکرد فصلنامه باشند، دو داور جهت بررسی آن ها تعیین شده و در صورت کسب نمرۀ قبولی توسط داوران و تأیید هیأت تحریریه در روند پذیرش قرار گرفته و به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.