دوره و شماره: دوره اول، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 1-88

1.شناسه و فهرست

مطالب عمومی   اصل مقاله 2.49MB

2. مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

محمد رضا عزیزی؛پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB

3. مطالعة مفهوم رستگاری و الهیات رهاییبخشی در سینمای ژانر استعلایی مطالعة موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپر

بهنام ترابی؛مینو خانی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 476KB

4. مطالعة روابط میان متنی در ساختار فیلمنامة «چریکة تارا»

فرشته پایدار نوبخت

مشاهده مقاله   اصل مقاله 430KB

5. عرفان صوفی و معماری مقبره در اوایل قرن چهاردهم

زهرا رضایتی

مشاهده مقاله  اصل مقاله 1.54MB

6. نقش طبیعت در نقّاشی مدرنیست

لیلا غفاری

مشاهده مقاله   اصل مقاله 211KB

7. بازنمود تروما در هنر معاصر

ستاره نصری

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.10MB

8. نگاهی به کتاب «تحلیل زیباییشناسیِ موسیقیِ دستگاهی ِایران»

پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 152KB

9. طرح یک گفتمان انتقادی تار ایرانیِ علی قمصری؛ بُحرانِ موسیقایی یا دغدغۀ تعالی

محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 341KB