اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول: آقای محمدرضا عزیزی
کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: maazizi4321@gmail.com

سردبیر: آقای بهنام ترابی
دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: Behnam.torabi1991@gmail.com

آقای دکتر علی عباسی
استادتمام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهران
Email: a-abbassi@sbu.ac.ir

آقای دکتر حمیدرضا شعیری
استادتمام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران
Email: shairi@modares.ac.ir

آقای دکتر بهمن نامورمطلق
دانشيار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید بهشتی تهران
Email: bnmotlagh@yahoo.fr

خانم دکتر نیر طهوری
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: ntahoori@gmail.com

خانم دکتر مینو خانی
استادیار گروه پژوهش هنر واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
Email: khanyminoo@gmail.com

خانم دکتر پرستو محبی
استادیار/ مدیر گروه هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: pr_mohebi@yahoo.com

آقای دکتر بابک خضرایی
استادیار گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران
Email: babak.khazrai@gmail.com

آقای دکتر طاهر رضازاده سراسکانرودی
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: tahirrizazadeh@gmail.com

آقای دکتر پویا سرایی
استادیار گروه موسیقی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
Email: Pouya.sarai@gmail.com

خانم دکتر حمیده جعفری
استادیار گروه هنر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
Email: jafari.hamideh1@yahoo.com

خانم دکتر ایلنازرهبر
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: ilnazrahbar@gmail.com

آقای دکتر پیمان علیزاده اسکویی
استادیار/ مدیرگروه پژوهش هنر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
Email:peymanalizadehoskuie@yahoo.com

آقای دکتر پیروز ارجمند
مدرس دانشگاه، مدیرگروه موسیقی دانشگاه علمی کاربردی تهران
Email: Piroozarjmand@gmail.com

خانم دکتر آیت شوکتی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
Email: shokati81@yahoo.com

آقای دکتر رامتین شهبازی
مدیرگروه سینما دانشگاه سوره
Email: shahbazi.ramtin@gmail.com