اعضای هیئت تحریریه

مدیر مسئول:

دکتر محمدرضا عزیزی
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: maazizi4321@gmail.com

سردبیر:

دکتر بهنام ترابی
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: Behnam.torabi1991@gmail.com

مدیر داخلی:

دکتر محمدامین خلیلیان
دکتری تخصصی فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: m.amin.khalilian@gmail.com

دبیران اجرایی:

دکتر ساره سیاحی
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: Sareh.sayahi@gmail.com

دکتر فرشته پایدار نوبخت
دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
Email: fereshtehpaidar@yahoo.com

روابط عمومی:

نازیلا جنتی

دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی دانشگاه هنر تهران

Email: Nazilajannati1234@gmail.com

فاطمه گلین مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س) تهران

Email: fatemegm1997@gmail.com

تحریریه:

دکتر علی عباسی
استادتمام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی تهران
Email: a-abbassi@sbu.ac.ir

دکتر حمیدرضا شعیری
استادتمام گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس تهران
Email: shairi@modares.ac.ir

دکتر بهمن نامورمطلق
دانشيار گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید بهشتی تهران
Email: bnmotlagh@yahoo.fr

دکتر نیر طهوری
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: ntahoori@gmail.com

دکتر مینو خانی
استادیار گروه پژوهش هنر واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی
Email: khanyminoo@gmail.com

دکتر پرستو محبی
استادیار/ مدیر گروه هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: pr_mohebi@yahoo.com

دکتر بابک خضرایی
استادیار گروه موسیقی دانشگاه هنر تهران
Email: babak.khazrai@gmail.com

دکتر طاهر رضازاده سراسکانرودی
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: tahirrizazadeh@gmail.com

دکتر پویا سرایی
استادیار گروه موسیقی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
Email: Pouya.sarai@gmail.com

دکتر حمیده جعفری
استادیار گروه هنر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
Email: jafari.hamideh1@yahoo.com

دکتر ایلناز رهبر
استادیار گروه پژوهش هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
Email: ilnazrahbar@gmail.com

دکتر پیمان علیزاده اسکویی
استادیار/ مدیرگروه پژوهش هنر واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
Email:peymanalizadehoskuie@yahoo.com

دکتر امین جعفری زاده
استادیار/مدیرگروه نمایش واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
Email: Aminjfzh@gmail.com

دکتر پیروز ارجمند
مدرس دانشگاه، مدیرگروه موسیقی دانشگاه علمی کاربردی تهران
Email: Piroozarjmand@gmail.com

دکتر آیت شوکتی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
Email: shokati81@yahoo.com

دکتر رحمان پرچگانی
استادیار گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
Email: rparchegani@yahoo.com

دکتر رسول پهلوان پور
استادیار گروه معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
Email: R_Pahlavanpour@yahoo.com

دکتر رامتین شهبازی
مدرس/مدیرگروه سینما دانشگاه سوره
Email: shahbazi.ramtin@gmail.com