بایگانی/آرشیو برچسب ها : بهنام ترابی

مطالعة مفهوم رستگاری و الهیات رهایی بخش در سینمای ژانر استعلایی مطالعة موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپرا

نویسندگان بهنام ترابی   مینو خانی  نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری تخصّصیِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.  نویسندة دوّم، مدرّس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی(گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران_شمال)، تهران، ایران. چکیده رستگاری و الهیاتِ رهایی‌بخش ریشه‌ای کهن در …

بیشتر بخوانید »