دوره دوم شماره 5 پائیز 1401

چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی‌شناختیِ موسیقی ایران

  چالش مفهوم «موسیقی دستگاهی» در مطالعات زیبایی‌شناختیِ موسیقی ایران تاریخ دریافت: ۰۵/۱۰/1401 – تاریخ پذیرش: ۲5/۱۲/1401 پویا سرایی* استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.   چکیده مفهوم موسیقی دستگاهی در مواردی به سوی مفهوم موسیقی کلاسیک ایرانی میل کرده و در مواردی …

بیشتر بخوانید »

مطالعه الگوی سفر قهرمان در سینمای احمدرضا معتمدی بر اساس آرای جوزف کمپل (مطالعه موردی فیلم زشت و زیبا)

تاریخ دریافت: 1401/10/25 – تاریخ پذیرش: 1401/12/25 بهنام ترابی * دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. مینو خانی ** استادیار گروه فلسفه هنر و دانش‌آموخته دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.   چکیده اسطوره قهرمان ریشه‌ای کهن …

بیشتر بخوانید »