دوره دوم شماره ۳ بهار ۱۴۰۱

رویکردی جامعه‎شناختی به آثار تصویری فرح اصولی (مجموعۀ فضیلت زخمی)

تاریخ دریافت: 11/03/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 فهیمه عشقی1 کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. چکیده پژوهش حاضر در تلاش است با به‎کارگیری دو رویکرد بازتاب و شکل‎دهی در جامعه‎شناسی هنر و نیز با استناد به نظریۀ ژان دووینیو به تحلیل آثار تصویری فرح …

بیشتر بخوانید »

اساطیر و افسانه های خورشید و ماه در تمدن‎های کهن با رویکرد تطبیقی به نمادها و مفاهیم مرتبط با آن

تاریخ دریافت: 19/02/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 سارا سعیدی1 کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران. ایران. فریناز فربود2 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. چکیده اسطوره و نماد از بدو پیدایش تمدن‎ها دارای خاستگاهی مشترک بوده‎اند و انسان نخستین، رابطۀ خویش با جهان را …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ سیر رستگاری انسان در سینمای آندری تارکوفسکی

تاریخ دریافت: 21/04/1401 – تاریخ پذیرش: 25/04/1401 بهنام ترابی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. مینو خانی مدرس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی(گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تهران شمال)، تهران، ایران. چکیده سینمای آندری تارکوفسکی با دربرداشتن مفاهیمِ …

بیشتر بخوانید »