دوره اول شماره ۱ پاییز ۱۴۰۰

طرح یک گفتمان انتقادی تار ایرانیِ علی قمصری؛ بُحرانِ موسیقایی یا دغدغۀ تعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسندگان محمّدرضا عزیزی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده تا جایی که به موسیقیِ حداقل 10-15 سال اخیر ایران نگاه می کنیم، نام هایی را می بینیم که خوب یا بد در موسیقیِ هرچند در این …

بیشتر بخوانید »

نگاهی به کتاب «تحلیل زیباییشناسیِ موسیقیِ دستگاهی ِایران»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی نویسنده پویا سرایی استادیارِ گروه موسیقی دانشگاه آزاد اسلامی، واحدتهران مرکزی، تهران، ایران. چکیده کتاب تحلیل زیبایی شناسیِ موسیقیِ دستگاهیِ ایران، کتابی است به تألیف آقای محمّدرضا عزیزی؛ نوازندة تار و آهنگساز جوان موسیقی ایرانی که دانشجوی مقطع دکتری تخصّصیِ پژوهشِ هنر در واحد علوم …

بیشتر بخوانید »

بازنمود تروما در هنر معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده دوميث كولاسِكارا مترجم ستاره نصری دانشجویِ مقطع دكتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران. چکیده اين مقاله در تلاش است تا درون مایة “تروما” و بازنمودِ آن در هنر معاصر را مورد واكاوي قرار دهد. در این جا، با برّرسیِ مفهوم تروما و ريشة اين …

بیشتر بخوانید »

نقش طبیعت در نقّاشی مدرنیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده کلمنت گرینبرگ مترجم لیلا غفاری دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. چکیده مغایرت سیر تکاملیِ نقّاشیِ فرانسوی از کوربه1 تا سزان2، این است که چگونه با تلاش فراوانش برای نقل تجربه¬یِ بصری با صداقت هر چه بیشتر بر لبه …

بیشتر بخوانید »

عرفان صوفی و معماری مقبره در اوایل قرن چهاردهم

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان شیلا اس. بلر ترجمه زهرا رضایتی دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ «مهندسی معماری»، دانشگاهِ آزاد واحدِ تهران_جنوب، تهران، ایران. چکیده ابن‌بطوطه3، جهان‌گردی ماجراجو در دوّم رجب سال 725 هجری قمری (13 ژوئن 1325 میلادی)، مُوطن خود در[شهرِ] طنجه4 را ترک نمود و راهی سفری شگرف به …

بیشتر بخوانید »

مطالعه روابط میان متنی در ساختار فیلمنامه چریکه تارا

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان فرشته پایدار نوبخت دانشجویِ دکتری پژوهش هنر، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. چکیده این مقاله بر آن است تا با تکیه بر نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت، به برّرسیِ روابطِ میان‌متنی در الگویِ روایت فیلم نامۀ چریکۀ تارا بپردازد. سؤال اصلی این است …

بیشتر بخوانید »

مطالعة مفهوم رستگاری و الهیات رهایی بخش در سینمای ژانر استعلایی مطالعة موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپرا

نویسندگان بهنام ترابی   مینو خانی  نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری تخصّصیِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.  نویسندة دوّم، مدرّس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی(گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران_شمال)، تهران، ایران. چکیده رستگاری و الهیاتِ رهایی‌بخش ریشه‌ای کهن در …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان  محمّدرضا عزیزی  پویا سرایی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای برّرسی مباحث …

بیشتر بخوانید »