مدیر اجرایی

نقش طبیعت در نقّاشی مدرنیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده کلمنت گرینبرگ مترجم لیلا غفاری دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. چکیده مغایرت سیر تکاملیِ نقّاشیِ فرانسوی از کوربه1 تا سزان2، این است که چگونه با تلاش فراوانش برای نقل تجربه¬یِ بصری با صداقت هر چه بیشتر بر لبه …

بیشتر بخوانید »

عرفان صوفی و معماری مقبره در اوایل قرن چهاردهم

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان شیلا اس. بلر ترجمه زهرا رضایتی دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ «مهندسی معماری»، دانشگاهِ آزاد واحدِ تهران_جنوب، تهران، ایران. چکیده ابن‌بطوطه3، جهان‌گردی ماجراجو در دوّم رجب سال 725 هجری قمری (13 ژوئن 1325 میلادی)، مُوطن خود در[شهرِ] طنجه4 را ترک نمود و راهی سفری شگرف به …

بیشتر بخوانید »

مطالعه روابط میان متنی در ساختار فیلمنامه چریکه تارا

نوع مقاله:مقاله پژوهشی نویسندگان فرشته پایدار نوبخت دانشجویِ دکتری پژوهش هنر، دانشگاهِ آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. چکیده این مقاله بر آن است تا با تکیه بر نظریۀ ترامتنیت ژرار ژنت، به برّرسیِ روابطِ میان‌متنی در الگویِ روایت فیلم نامۀ چریکۀ تارا بپردازد. سؤال اصلی این است …

بیشتر بخوانید »

مطالعة مفهوم رستگاری و الهیات رهایی بخش در سینمای ژانر استعلایی مطالعة موردی آثار روبر برسون،کارل درایر و فرانک کاپرا

نویسندگان بهنام ترابی   مینو خانی  نویسندة مسئول، دانشجوی دکتری تخصّصیِ پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.  نویسندة دوّم، مدرّس دانشگاه، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی(گروه فلسفه و پژوهش هنر، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران_شمال)، تهران، ایران. چکیده رستگاری و الهیاتِ رهایی‌بخش ریشه‌ای کهن در …

بیشتر بخوانید »

مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسندگان  محمّدرضا عزیزی  پویا سرایی دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. چکیده حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای برّرسی مباحث …

بیشتر بخوانید »