مطالعۀ نمودِ مفاهیم حکمت اشراق سهروردی در موسیقی سنّتی ایران با تأکید بر آلبوم موسیقیِ عشق داند با اجرای محمّدرضا شجریان و محمّدرضا لطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

 محمّدرضا عزیزی  پویا سرایی

دانشجوی دکتری تخصّصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

استادیار گروه موسیقی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

حکمت اشراق سهروردی با دربرداشتن مفاهیم ایرانی اسلامی، می تواند مبنایی برای برّرسی مباحث حکمی در هنرهای سنّتی باشد. شأن وجودشناختی و حیث معرفتی زیبایی به مثابۀ یک مفهوم و امر زیبا به عنوان وجه تحقّقی آن، زمینه هاي تأملات زیباشناختی در این باب را فراهم آورده است. به رغم گسست هاي تاريخي و نفوذ فرهنگ هاي بيگانه، تحوّلات موسیقی سنّتی ايران از پيوستگي و تداوم نسبي برخوردار بوده است و وجوه اشتراكات صوري و مضموني فراواني در آثار دوره هاي مختلف، خصوصاً سال های بعد از انقلاب اسلامی با ظهور آهنگسازانی چون محمّدرضا لطفی مشاهده مي شود. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که مؤلفه هایِ زیبایی شناسی حکمت اشراق چیستند و چگونه در آلبوم موسیقی عشق داند نمود پیدا کرده اند؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی نظری و از منظر شیوۀ انجام، توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی بود. اطّلاعات نیز به شیوۀ کتابخانه‌ای به‌دست آمد. نتایج نشان می دهد آلبوم عشق داند در جایگاه صورت، مظهر مفاهیم حکمت اشراق است. به طوری که این مفاهیم، دلیل بر چرایی شکل گیری ساختار و مصادیق در خلق آثار موسیقی سنّتی هستند و به عبارتی زبان گویای این مفاهیم می گردند.

کلید واژه ها

حکمت اشراق،   سهروردی،  موسیقی سنّتی ایران،  آلبوم عشق داند،  محمّدرضا لطفی.

همچنین ببینید

نقش طبیعت در نقّاشی مدرنیست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی نویسنده کلمنت گرینبرگ مترجم لیلا غفاری دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *