رویکردی جامعه‎شناختی به آثار تصویری فرح اصولی (مجموعۀ فضیلت زخمی)

تاریخ دریافت: 11/03/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401
فهیمه عشقی1
کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده
پژوهش حاضر در تلاش است با به‎کارگیری دو رویکرد بازتاب و شکل‎دهی در جامعه‎شناسی هنر و نیز با استناد به نظریۀ ژان دووینیو به تحلیل آثار تصویری فرح اصولی در مجموعۀ “فضیلت زخمی” بپردازد. فرح اصولی، نقاش و نگارگر معاصر در طول چهل سال فعالیت هنری خود، ترکیب منحصر به فردی از تکنیک، درون‎مایه و روایت‎گری را به‎عنوان سبک شخصی خود به دست آورده و مفاهیم معاصر را به دنیای مینیاتور وارد کرده است. او در مجموعۀ “فضیلت زخمی” بر بازنماییِ انتقادی خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی نسبت به آنان متمرکز شده است؛ از همین روی، ادعای اصلی این پژوهش این است که بتواند با رویکردی جامعه‎شناختی به تأثیر جامعه بر آفرینش این مجموعۀ آثار و بالعکس بپردازد و نیز پاسخی برای این سؤال بیابد که، اصولی با استفاده از عناصر اقتباسی به دنبال بیان چه مفاهیمی در این مجموعه از آثارش بوده است. عامل برانگیزانندۀ این تحلیل و بررسی، آشکارسازی لایه‌ها و ارجاعات درونی شخصیت هنرمند و رنج او از خشونت علیه زنان بوده و آنچه که به دست آمده، این است که ساخت اجتماعی و جامعه تأثیر به‎سزایی در آفرینش و بیان تصویری این هنرمند داشته است. داده‌ها در این پژوهش با روش کتابخانه‌‌‌ای جمع‌آوری و به روش توصیفی- تحلیلی بیان شده است.

واژگان کلیدی: جامعه شناسی هنر، بازتاب، شکل دهی، ژان دو وینیو، فمینیسم

همچنین ببینید

نشانه‎شناسی و بازنمایی بصری

تاریخ دریافت: 25/03/1401- تاریخ پذیرش: 25/04/1401 مصطفی انور دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نمایش، دانشگاه کمال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *