دوره و شماره: دوره سوم، شماره 8، تابستان 1402

دوره سوم، شماره 8 (تابستان 1402)

0.شناسه و فهرست

مطلب عمومی   اصل مقاله

1.واکاوی مفهوم تروما (روان زخم) در عکس آرتین سرایداران و باوان گلی از دیدگاه فروید

ابوالقاسم دادور، سارا بختیاری

مشاهده مقاله   اصل مقاله

2. بررسی حافظه و تخیل، عمق و حرکت در فلسفه فیلم کلاسیک و معاصر

سیده ساجده حبیب الهی شهری

مشاهده مقاله   اصل مقاله

3.مقایسة تطبیقی عناصر تصویری و بصری نگارة معراج حضرت محمد(ص) در دورة تیموری و صفوی با تأکید بر تأثیرات عرفان

پریسا گل آقائی – علیرضا محمدی میلاسی – قاسم میرزایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

4.مکتب تبریز (پیشبرد، تثبیت و گسترش هنرکتاب آرایی ایران)

مریم فدایی تهرانی

مشاهده مقاله  اصل مقاله

5. تأثیرات موسیقی مردمپسند بر فرهنگ موسیقایی اقوام (مورد مطالعه: فرهنگِ موسیقاییِ مردمان عربِ خوزستان)

محمود مشهودی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

6.حیات موسیقایی نقاره خانه های حکومتی در دوران صفوی و قاجار

آیدین پارسایی راد ، حسن بلخاری قهی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

7. بررسی جایگاه موسیقی در نمایش و تأثیر آن بر مخاطب

بهاره ابهری گلسفیدی – علی خاکسار

مشاهده مقاله   اصل مقاله

8. تأثیر پیش زمینۀ موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس های فیلم

اسلوبودان مارکوویچ
مترجم: محمدرضا عزیزی – مصطفی انور

مشاهده مقاله   اصل مقاله

9.موسیقی در هنگامة فتح بغداد به دست مغولان: صفی الدین اُرمَوی و حلقة موسیقی دانان ایلخانی

میخال بیران
ترجمه: امیرحسین داودوندی و سهند سلطاندوست

مشاهده مقاله  اصل مقاله

10.تأملی نشانه شناختی در معنای “سرود” در جامعة معاصر ایران

پویا سرایی

مشاهده مقاله  اصل مقاله

11.تحلیل آموزش محور عناصر ساختاری اثر موسیقی (مطالعه موردی فضاپیما وییجر 1 و 2 ناسا و محتواهای برتر موسیقیایی)

علیرضا مجید

مشاهده مقاله  اصل مقاله

12.مروری بر نظریات فارابی، ابن سینا، خیام و اخوان الصفا، دربارة ساختار مدال و فواصل موسیقی

مسعود پورقریب

مشاهده مقاله  اصل مقاله