دوره و شماره: دوره سوم، شماره 7، بهار 1402

دوره سوم، شماره 7 (بهار 1402)

0.شناسه و فهرست

مطلب عمومی   اصل مقاله

1.حیات فُرم های موسیقی مذهبی تشیّع در دوران صفوی و قاجار

آیدین پارسایی راد – حسن بلخاری قهی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

2. تحلیل تأثیر ماتریالیسم تاریخی کارل مارکس بر رادیکالیسم هنر قرن بیستم

علی اشرفی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

3.بررسی عملکردهای فراساختیِ زبان پارودیک در ساختار نمایشنامۀ «چهارصندوق»

فرشته پایدار نوبخت

مشاهده مقاله   اصل مقاله

4.مطالعۀ نمود آزادی و تنهایی اگزیستانسیال در آلبوم بداهه نوازی گریۀ بید اثر محمدرضا لطفی

فاطمه گلین مقدم – محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله  اصل مقاله

5.بازخوانیِ سه اثر نگارگری از فرح اصولی از منظرِ کارکردِ انتقادیِ هنر

سیده مرضیه حسینی – هانیه شجری

مشاهده مقاله   اصل مقاله

6.مطالعة مفهوم بازیافتن هویت در سینمای اریک رومر (مطالعه موردی: پرتوی سبز)

امیرحسین طبیبی – بهنام ترابی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

7. پیر احمد باغشمالی

بی.رابینسون

مترجم: فریناز سندانی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

8. تحلیل موسیقی به مثابه پدیدارشناسی

فیلیپ باستون

مترجم: کیمیا راه پیما – محمدرضا عزیزی

مشاهده مقاله   اصل مقاله

9.آیا لیگتی پُست مدرنیست است؟

مارک سیربی

مترجم: علی توکلی

مشاهده مقاله  اصل مقاله