دوره و شماره: دوره اول، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 1-126

 

.شناسه و فهرست

مطالب عمومی   اصل مقاله 2.49MB

2. مطالعه روانکاوانه سوژه معصوم در سینمایِ آندری تارکوفسکی (مطالعه موردی: کودکی ایوان)

بهنام ترابی؛علی عباسی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB

3. مطالعه نقش و جایگاهِ عالمِ خیال در جمال شناسیِ شیخ شهاب الدّین سهروردی

محمّدرضا عزیزی؛ پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 476KB

4.هستی شناسی موسیقی، تبیینی از امکان و چگونگی واقعی بودن اثر موسیقایی

محمّدامین خلیلیان

مشاهده مقاله   اصل مقاله 430KB

5. مطالعه نادیده انگاری فلسفی هنر خورد و خوراک با رویکرد جنسیت گرایی و تأکید بر آراء کورسمیر

فاطمه دلفانی بلوچ

مشاهده مقاله  اصل مقاله 1.54MB

6. برّرسی دستاوردهایِ هنرمندان امپرسیونیست در بازنماییِ مفهومِ گذر زمان در نقاشی

هدی حمدیه

مشاهده مقاله   اصل مقاله 211KB

7. مطالعة تطبیقیِ موسیقی شعر در ادب عربی و فارسی
(مطالعه موردی: حافظ شیرازی و ابونؤاس اهوازی)

وجیهه گلین مقدم

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.10MB

8. تأثیر هنردرمانی بر کودکِ درون

حنانه یعقوبی؛سیّد محسن هاشمی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 152KB

9. مدرنیسم چگونه عمل می کند: پاسخی به تی.جی.کلارک

 لیلا غفاری

مشاهده مقالهاصل مقاله 341KB

10. مطالعة موردیِ ترویج کت زنانه در بازارِ هندوستان

ساره سیّاحی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB

11. خوانشی بر نقشِ شهود در فرایند درک و دریافتِ معنای موسیقی

پویا سرایی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB

12. مروری بر دَستان هایِ تنبور مستخرج از موسیقیِ کبیر فارابی

سینا صنایعی

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB

13. هنر روایت: درکِ نسبت تخیّل هنری و همدلی

فرشته پایدار نوبخت

مشاهده مقاله   اصل مقاله 1.03MB